Adatvédelmi nyilatkozat 

1.A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Mandala House (bővebbinfó az Impresszumban) internetes oldalán (továbbiakban: Weboldalon)alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvek rögzítve legyenek.

1.2 Adatkezelésünkre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: az Európai     Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a     természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő     védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK     rendelet hatályon kívül helyezéséről; az információs     önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.     tv. (a továbbiakban: Infotv.); a gazdasági     reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.     évi XLVIII. tv., valamint a     fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 2.Adatkezelő megnevezéseNév: Mandala House
Üzemeltető: Parcontrol Kft
Székhely: 1137 Budapest, Ditrói Mór utca 3. 4. emelet 1.
Adószám: 25765799241
E-mail cím: bence.dubitz@gmail.com 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A email üzenet elküldése előtt a felhasználó a következőszemélyes adatait köteles megadni: Név Email cím Telefonszám

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésrekerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek aszolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelőrendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (példáulIP-cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó különnyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskorautomatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal –törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Azadatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

3.3 A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai(megbízottjai) férhetnek hozzá feladataik ellátása során. A jelentájékoztatóban megjelölt gazdasági társaságokhoz csak a feladatuk ellátásáhozszükséges mennyiségű és minőségű adatot továbbítjuk. Az Adatkezelő csakkivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat (például habírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki azadatokat).

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainakkezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainakkezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

4.2 A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóbanmegjelölt vállalkozás által biztosított, bérelt szerverein, illetve bizonyosesetekben papíralapon irattárban tárolja. Adatkezelő gondoskodik a személyesadatok megfelelő védelméről és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról,így például a szerveren történő adathozzáférést naplózza, így az mindigellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki fért hozzá.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötöttenkerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztülbiztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, anyagoktovábbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás és számlákkiállítása.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok céljastatisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, afelhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokbanleírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadikszemélynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérőrendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulásaesetén lehetséges.

4.6 A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja részben jogikötelezettség teljesítése (a számlázás miatt), részben szerződés teljesítése(az előfizetői feltételek alapján), részben jogos érdek (csalások megelőzése,direkt marketing), ezeken túl pedig jogalap még az érintett hozzájárulása. 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A Weboldal szolgáltatásainak használata soránmegadott személyes adatok kezelése az azoknak törlésére beadott igényig tart.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl.számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségekteljesítését. 

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbításárakizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználókifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.2 A Weboldal szolgáltatásainak használata során azadatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:a.) Tárhelyszolgáltatóként:(ide atárhelyszolgáltató adatai az impresszum szerint)

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad azérintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapjákvagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyesadatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni.A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapjánszükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 Az adatkezelés érintettje jogosult adatai elhordozását kérni,mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja azáltala kezelt személyes adatokat az érintett vagy az általa megjelöltadatkezelő számára.

7.5 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait azalábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezésicím: 1137 Budapest, Ditrói Mór utca 3. 4. emelet 1.
E-mail: bence.dubitz@gmail.com

8. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekrehirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket – akár postai úton is –az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályielőírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikorleiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 

9. Élő rendezvények

9.1 Az üzemeltető általszervezett élő események – jellemzően tréningek, konferenciák, meetupok stb. –jelentkezői elfogadják, hogy a szervező a rendezvényen kép- és hangfelvételtkészíthet. A felvételek célja a szolgáltatás teljesebbé tétele ésmarketingkommunikációs felhasználás.

9.2 A jelentkezéssel a résztvevő kifejezetten hozzájárul afelvételek készítéséhez, és az ahhoz fűződő jogairól lemond. 

10. Záró rendelkezések

10.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általakezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikaiintézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezeltadatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogymegakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását ésjogosulatlan megváltoztatását.

10.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatota felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelenadatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszia Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó aszolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosítottnyilatkozatban foglaltakat.

Vissza a főoldalra